2020: een intensief jaar

Ieder jaar is uniek, maar 2020 wel zeer bijzonder en bewogen. Corona heeft een enorme impact gehad voor iedereen, zowel privé als in het werk en loopt als een rode draad door het hele jaar. In dit jaarbeeld geven we in vogelvlucht aan hoe we in de praktijk hebben samengewerkt op onze vier hoofdthema’s. We zijn trots dat veel ontwikkelingen het afgelopen jaar, hoewel misschien beïnvloed door corona, met veel doorzettingsvermogen en creativiteit toch doorgang en voortgang hebben gekregen.

We kijken terug op een zeer hectisch jaar met veel commotie en helaas ook veel menselijk leed. Meer dan ooit willen we onze grote waardering benadrukken voor ieders geweldige inzet en flexibiliteit in de zorg voor cliënten, aandacht voor naasten, steun aan collega’s en continuïteit van zorg. Er is een topprestatie geleverd door top-professionals! Graag spreken we daar onze hartelijke dank voor uit!

Raad van Bestuur

Speerpunten voor samenwerking

Beter door samen is het uitgangspunt van de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria. We hebben vier samenwerkingsthema’s:

Kwaliteit van zorg

continu leren, ontwikkelen en verbeteren in de zorg voor onze cliënten

Leren en verbeteren, en continu gericht zijn op merkbaar betere zorg vanuit het perspectief van onze cliënten zijn onderwerpen waarop we steeds meer samenwerken. Bijvoorbeeld door zorginnovatie, in ons programma Merkbaar Beter en in de toepassing van ons kwaliteitsbeleid, onder andere gericht op persoonsgerichte en integrale zorg en preventie en vroegsignalering.

Mens en Arbeid

vitale medewerkers en goed werkgeverschap

Onze focus op positieve gezondheid en eigen regie van onze cliënten kent een parallel met een gerichtheid op vitaliteit, veerkracht en professionele autonomie van onze medewerkers. Gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de groeiende (complexe) zorgvraag is het essentieel dat we ons nóg nadrukkelijker richten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de aantrekkelijkheid van werken in de zorg.

Digitalisering

oa. eHealth en zorgtechnologie

Corona heeft het belang van informatietechnologie in de professionele ondersteuning en facilitering van de zorg onderstreept. Via ons samenwerkingsprogramma Digitaal aan Zet geven we onder andere extra aandacht aan toenemende inzet van technologische innovaties en de technische randvoorwaarden hiervoor. Hierbij zijn de ervaringen van cliënten en medewerkers het uitgangspunt: zíj zijn degenen die bepalen of zorgtechnologie meerwaarde biedt.

Gezonde bedrijfsvoering

het faciliteren en ondersteunen van zorgorganisaties

Onder gezonde bedrijfsvoering verstaan we onder andere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, onze centrale ondersteunende diensten zoals het Shared Service Center en Facilitair Bedrijf, en de manier waarop we met risico’s omgaan.

Zo werkt ‘beter door samen’ in het voordeel van onze cliënten én medewerkers

Impact corona

Voor de zorgsector leidde de corona-crisis in ‘golven’ tot grote effecten op de zorg en een intensieve samenwerking binnen Espria en met onze ketenpartners.

Samenwerking op vele vlakken

We werken intensief samen met de medezeggenschap: onze cliëntenraden en ondernemingsraden. Ook hebben we een unieke verbinding met de onafhankelijke Espria Ledenvereniging waar alle Espria medewerkers automatisch lid van zijn evenals 320.000 huishoudens in Nederland. Daarnaast zijn de Espria zorgorganisaties actieve ketenpartners.

Medewerkers

 

+/- 17.000 (9.636 FTE)

Cliënten

2.388

in verpleeghuizen

19.005

in wijkverpleging

9.715

in behandeling bij GGZ

472

in woonlocaties voor gehandicapten

Geconsolideerd resultaat

€ 15,1 miljoen

Dit resultaat geeft een vertekend beeld omdat er afgelopen jaar als gevolg van de corona-crisis sprake is geweest van onderbesteding, bijvoorbeeld door uitgestelde noodzakelijke projecten en scholingsactiviteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden en komend jaar ingehaald zullen worden. Zonder deze bijzondere posten komt het resultaat net iets onder het begrote niveau van circa € 6 miljoen uit.

Noot voor de lezer Waar we cliënten noemen bedoelen we ook patiënten, bewoners, klanten en kinderen en hun ouders of verzorgers zoals in verschillende sectoren en zorgorganisaties gebruikelijk is.